Regulamin serwisu oraz Ogólne Warunki Sprzedaży


Serwis www.szwed.pl przedstawia ofertę handlową firmy SZWED IDEA sp. z o.o. (SZWED). Funkcjonalność serwisu umożliwia złożenia jedynie zapytania ofertowego przez potencjalnego nabywcę towarów (Klienta), w wyniku którego SZWED przygotowuje indywidualną ofertę dla Klienta. Zaakceptowana przez Klienta oferta staje się zamówieniem i jest podstawą do realizacji transakcji sprzedaży.

1. Istota kontraktu

Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie do kontraktów i umów sprzedaży zawieranych pomiędzy SZWED IDEA sp. z o.o. (SZWED) a nabywcą towarów tej firmy (Klient), o ile umowy te nie stanowią inaczej. Żadne z poniższych Warunków Sprzedaży nie mogą być zmieniane ani modyfikowane przez Klienta bez pisemnej zgody SZWED.

2. Zapytania ofertowe i zamówienia

Ogólna oferta handlowa SZWED w serwisie www.szwed.pl stanowi wyłącznie wartość informacyjną i nie jest wiążąca dla żadnej ze stron. Zawarcie kontraktu (umowy) następuje z chwilą wystawienia przez SZWED pisemnego (lub wiadomość e-mail) potwierdzenia zamówienia lub dowodu sprzedaży.

3. Dane techniczne i parametry

Wszelkie dane techniczne i parametry zawarte w katalogach, prospektach i innych publikacjach SZWED mogą być modyfikowane bez uprzedzenia.

4. Dostawa towaru

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wszystkie przesyłki są dostarczane do magazynu klienta. Towar dostępny ze składu w Rzeszowie jest dostarczany w ciągu dwóch dni roboczych licząc od daty rejestracji zamówienia. Termin dostawy towaru sprowadzanego na zamówienie klienta jest podany na potwierdzeniu zamówienia. Opłaty (netto) za pakowanie, załadunek i transport są następujące:

– do 10 kg 30 PLN

– do 20 kg 42 PLN

– do 30 kg 48 PLN

– do 50 kg 60 PLN

– do 70 kg 85 PLN

Powyżej 70 kg cena do uzgodnienia. Każda przesyłka jest ubezpieczona do wartości 50,00 PLN. Na życzenie klienta przesyłkę można ubezpieczyć na wyższą wartość, opłata wynosi wówczas 1 % od sumy ubezpieczenia. Do każdej przesyłki sprowadzonej specjalnie na konkretne zamówienie Klienta, dolicza się koszt transportu zagranicznego oraz koszty odprawy celnej.

5. Ceny i warunki płatności

Wszystkie ceny są podawane w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT, kosztów pakowania i transportu. Ceny podane na potwierdzeniu zamówienia są cenami katalogowymi i mogą ulec uaktualnieniu w przypadku znaczących zmian kursów walut. Stosuje się dwie podstawowe formy płatności: płatność przy odbiorze towaru lub przedpłata za zamówiony towar. Zamówienia nowych Klientów o wartości poniżej 500, 00 PLN realizowane są za pobraniem, w tym przypadku do kosztów transportu dolicza się 12,00 PLN jako koszt pobrania. Po stwierdzeniu wiarygodności kredytowej Klienta, może on otrzymać płatność odroczoną do 14 dni, którą należy regulować przelewem na konto SZWED. Szczegółowe warunki płatności są podane na potwierdzeniu zamówienia i fakturze. Z tytułu opóźnień w płatnościach, SZWED ma prawo naliczać odsetki karne w  ustawowej wysokości.

6. Anulacje zamówionego towaru

Zamówienie może być anulowane przez Klienta wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody SZWED. W przypadku takiej anulacji Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów anulacji zamówienia poniesionych przez SZWED.


7. Prawo własności

Prawo własności towaru przechodzi na Klienta w chwili uzyskania przez SZWED pełnej zapłaty za towar. W przypadku braku całości lub części należnej kwoty po terminie zapłaty, SZWED jest upoważniony przez Klienta do odzyskania całego dostarczonego towaru. SZWED może przenieść prawo własności zakupionych towarów na Klienta w każdym momencie, co pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej. Klient przejmuje odpowiedzialność za towar z chwilą jego odbioru.

8. Reklamacje i zwrot towaru

Klient jest zobowiązany sprawdzić zgodność towaru z dokumentacją niezwłocznie po otrzymaniu dostawy. Wszelkie reklamacje ilościowe będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania elementów, należy się skontaktować z osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia, która poinformuje o procedurze postępowania reklamacyjnego. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej.

9. Gwarancja

SZWED zobowiązuje się usunąć wady towaru wynikające z wadliwej konstrukcji i wad materiałowych lub wymienić towar na towar wolny od takich wad. Odpowiedzialność SZWED dotyczy jednak wyłącznie wad zgłoszonych nie później niż w terminie miesiąca od dnia wykrycia wady przez Klienta i nie później niż w terminie jednego roku od dnia zakupu. Zobowiązania SZWED, które wynikają z niniejszej gwarancji ograniczają się do kosztów, które łącznie nie przekraczają ceny samego towaru. Wszelkie reklamacje gwarancyjne będą przyjmowane przez SZWED z chwilą dokonania przez Klienta pełnej zapłaty za dostarczony towar.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

SZWED nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe ze wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich.

11. Certyfikaty na wyroby

Katalog zawiera informacje o zakresie certyfikatów dostępnych przez poszczególne wyroby. SZWED nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia wyrobów z niewłaściwym certyfikatem. Zamawiający ponosi pełne ryzyko w tym względzie.

12. Siła wyższa

W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia kontraktu, SZWED jest zwolniony ze zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży w czasie trwania takich okoliczności.

13. Odpowiedzialność

Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę SZWED. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Sprzedaży ma zastosowanie prawo polskie.